Образец договора подряда украина

Договір підряду (виконання робіт)

Образец договора подряда украина

За Договором підряду (далі “Договір”) одна із сторін (далі “Підрядник”) зобов'язується у встановлені строки виконати певний обсяг робіт та надати результати таких робіт іншій стороні (далі “Замовник”), а Замовник зобов'язується прийняти такий результат та оплатити вартість виконаних робіт.

Суть виконуваної роботи за Договором може полягати у (1) створенні або проектуванні нової речі або іншого об'єкта; або (2) ремонті речі або об'єкта, які існують.

Не менш важливим моментом під час погодження умов Договору є наявність необхідних матеріалів та обладнання у Підрядника для виконання роботи. Сторони самостійно у тексті Договору можуть визначити:

(1)за чий рахунок Підряднику будуть надані матеріали, які необхідні для виконання роботи за Договором.

Якщо матеріали мають бути надані Замовником, в такому випадку сторони Договору мають можливість погодити перелік, характеристики та строки надання матеріалів. Варто відмітити, що перелік та характеристики матеріалів мають бути визначені в окремому Додатку до цього Договору.

Якщо матеріали мають бути надані самостійно Підрядником, в такому випадку сторонам потрібно вирішити, чи буде включена вартість таких матеріалів у загальну вартість виконуваних робіт за Договором або Замовнику потрібно буде оплатити вартість таких матеріалів додатково.

(2) за чий рахунок Підряднику буде надано обладнання, що необхідно для виконання роботи за Договором.

Якщо обладнання має бути надано Замовником, в такому випадку сторони Договору повинні погодити строки та технічні характеристики обладнання. Перелік та характеристики необхідного обладнання мають бути визначені в окремому Додатку до цього Договору.

Додатково, проект розробленого Договору дає можливість визначити наступні важливі умови, зокрема:

(1) строки проведення оплати вартості виконаних робіт Підрядником та спосіб проведення розрахунків між сторонами Договору.

(2) права та обов'язки сторін Договору, а також заходи відповідальності, що застосовуються до сторін у випадку порушення ними умов Договору.

(3) підстави для розірвання Договору.

Особливості укладення Договору

Істотними умовами, без яких Договір вважається неукладеним, є умови щодо обсягу робіт та строків їх виконання.

Детальний перелік виконуваних робіт може бути визначено безпосередньо у тексті Договору або в окремому Додатку.

Не менш важливою умовою є погодження сторонами вартості виконуваних робіт (далі “Ціна”). Так, Ціна за Договором може бути вказана у тексті Договору або розрахована у кошторисі, який додається до Договору. Ціна, яка розраховується на підставі кошторису, може бути твердою або приблизною.

Якщо Ціна, що визначена у кошторисі є твердою, в такому випадку жодна із сторін Договору не може вимагати її перегляду навіть у випадках, коли підвищилися суттєво ціни на матеріали та обладнання, що використовуються Підрядником для виконання роботи або в інших випадках.

Якщо Ціна, що визначена у кошторисі, є приблизною, в такому випадку Ціна може бути переглянута за умови, що виникла необхідність у проведенні додаткових робіт і згода на їх проведення була отримана від Замовника.

Відмінність від Договору про надання послуг

Досить часто на практиці виникає плутанина Договору підряду із Договором про надання послуг через схожість предметів їх регулювання. Разом з тим, ці два договори суттєво різняться наступним.

За Договором підряду Замовник отримує конкретний матеріальний результат – вироблена продукція або річ, створена комп'ютерна програма, відремонтована партія товару тощо.

За Договором про надання послуг – результат послуг споживається безпосередньо під час надання (виконання) таких послуг (до прикладу, юридичні, охоронні, бухгалтерські послуги тощо).

Відмінність від Трудового договору (контракту)

На практиці також існують труднощі із розмежуванням Договору підряду (виконання робіт) та Трудового договору. Різниця між ними полягає у наступному:

(1)правове становище сторін. За Договором підряду передбачена рівність сторін, що є характерним для всіх без виключення цивільно-правових договорів. Разом з тим сторони Трудового договору знаходяться у відносинах підпорядкування, оскільки Роботодавець завжди має більші матеріальні ресурси та засоби.

(2)строковість відносин. Договір підряду є строковим, тобто Підрядник виконує роботу, Замовник здійснює оплату і відносини між ними припиняються належним виконанням зобов'язання. Трудові відносини за загальними правилом є безстроковим, а укладення строкових трудових договорів допускається лише у випадках, прямо передбачених законодавством України.

(3) наявність додаткових соціальних гарантій. Працівник за Трудовим договором є захищеним, має право на відпустку, на лікарняний.

(4)наявність штрафних санкцій. У випадку неналежного виконання Договору підряду, до сторони-порушника може бути застосована неустойка (пеня або штраф). Застосування будь-яких штрафних санкцій до Працівника чинним законодавством України заборонено.

(5) оплата виконаної роботи. Заробітна плата Працівника не може бути притримана та/або невиплачена у зв'язку із неналежним виконання Працівником роботи. Оплата вартості роботи Підрядника залежить завжди від якості виконання такої роботи та інших умов, передбачених Договором підряду.

Відмінність від Договору побутового підряду

За Договором побутового підряду задовольняються разові приватні потреби фізичних осіб, які пов'язані із ремонтом, модифікацією або зміною речі чи об'єкту.

Як правило відносини, які виникають із Договору побутового підряду, додатково регулюються законодавством про захист прав споживачів.

У Договорі побутового підряду на стороні Замовника завжди виступає фізична особа, а на стороні Підрядника – юридична особа або фізична особа-підприємець.

Відмінність від Договору будівельного підряду

За Договором будівельного підряду здійснюються роботи із реконструкції або будівництва об'єктів інфраструктури або нерухомості (квартир, житлових будинків, приміщень тощо). Окрім цього, Підрядник за Договором будівельного підряду завжди повинен мати ліцензію або інший дозвільний документ на здійснення будівельних робіт.

Як використовувати документ

Договір може бути використаний у щоденній діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців) та фізичних осіб. Для того, що Договір набув юридичної сили, він має бути підписаний обома сторонами. Чинне законодавством України не вимагає нотаріального посвідчення такого виду договору.

Результат виконаної роботи за Договором приймається Замовником на підставі окремого акту приймання-передачі виконаних робіт.

Застосовуване законодавство

Договір підряду (виконання робіт) підготовлено у відповідності до чинних положень Цивільного кодексу України, а також усталеної практики укладення, виконання та припинення договорів такого виду.

Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Источник: https://www.wonder.legal/ua/modele/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82

Образец Договора

Образец договора подряда украина

Договор подряда
на ремонтно-строительные работы

г.Киев                                                                        “___” __________________ 2014г.

___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “ПОДРЯДЧИК”, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-строительные работы и закупку материалов и оборудования на объекте, расположенном по адресу: г.Киев,ул.

_________________________(далее именуется «Объект»).  Объем и стоимость выполнения работ, материала и оборудования на Объекте определяются утверждаемой ЗАКАЗЧИКОМ Сметой на ремонтно-строительные работы.

Смета приблизительная.

1.2. Работы выполняются из материалов ЗАКАЗЧИКА.

1.3. Объем и стоимость работ, составляющих предмет Договора, определяются в смете на ремонтно-строительные работы.

1.4. За выполненную работу  ЗАКАЗЧИК обязуется выплатить ПОДРЯДЧИКУ денежное вознаграждение в размере указанном в Смете на ремонтно-строительные работы.


2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

2.1. Срок начала работ: _______________________________________2014 г.

2.2. Срок завершения работ: ___________________________________2014 г.

2.3. После завершения работ ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ. ЗАКАЗЧИК подписывает Акт при условии, что работы выполнены качественно и претензий к ПОДРЯДЧИКУ нет.

2.4. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ составляется двусторонний Акт разногласий. Все указанные в Акте разногласий недоделки ПОДРЯДЧИК обязуется устранить за свой счет в пятидневный срок, если иной срок не будет согласован сторонами в таком Акте разногласий.

 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена работы по настоящему Договору ремонта Объекта составляет ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. В случае важного возрастания после заключения договора стоимости услуг, которые предоставлялись ЗАКАЗЧИКУ, ПОДРЯДЧИК имеет право требовать увеличения Сметы.

3.2. ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ:

3.2.1. Аванс в размере _____________________________________, указанной в п. 3.1, после подписания настоящего Договора. Последующие авансы выплачиваются по требованию ПОДРЯДЧИКА.

3.2.3. Окончательный платеж  выплачивается по окончании ремонтно-строительных работ после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. В случае если ЗАКАЗЧИК поручает ПОДРЯДЧИКУ закупку всего или части расходных материалов, он обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ перед закупкой стоимость закупаемых расходных материалов в размере 30-50%.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

4.1.1. Выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Сметой на ремонтно-строительные работы и пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Договора; завершить все работы и сдать их результаты ЗАКАЗЧИКУ не позднее срока, указанного в п. 2.2 настоящего Договора;

4.1.2. Контролировать соблюдение рабочими трудовой дисциплины, бережное отношение их к имуществу ЗАКАЗЧИКА на Объекте, обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему Договору.

4.1.3. За свой счет устранить недоделки и/или дефекты в выполненных работах, допущенные по его вине, до момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки; во время гарантийного срока за свой счет устранять все выявленные на Объекте дефекты в работах;

4.1.4. В случае необходимости проведения дополнительных работ и/или возникновения обстоятельств, влекущих за собой изменений утвержденных  в Смете своевременно предупредить об этом ЗАКАЗЧИКА;

4.1.5. Осуществлять систематическую, а в день завершения работ в установленный п.2.2 настоящего Договора срок – окончательную уборку Объекта и вывоз строительного мусора.

 4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить ПОДРЯДЧИКУ работы согласно Смете.

4.2.2. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.

4.2.3. В срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

4.2.4. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы, а также возможность отключения электроснабжения.

4.2.5. Совместно с представителем ПОДРЯДЧИКА подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору.

4.2.6. Обеспечить свободный доступ рабочих ПОДРЯДЧИКА на объект.

4.2.7. Своевременно, до закупки, согласовать с ПОДРЯДЧИКОМ выбор материалов используемых при ведении работ

4.2.8. Принять результаты своевременно, полностью и качественно выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ на Объекте.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

5.1.Изменение согласованного сторонами срока работ производится только на основании дополнительного письменного соглашения сторон к настоящему Договору, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания сторонами.

6. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

6.1. Настоящим ПОДРЯДЧИК дает гарантию на все виды выполненных согласно Смете работ в течение одного (1) года со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки.

6.2. Гарантийный срок на использованные ПОДРЯДЧИКОМ материалы определяется их продавцом или изготовителем в соответствии с действующим законодательством Украины.

6.3. Все заявки ЗАКАЗЧИКА на выезд представителя ПОДРЯДЧИКА для осмотра Объекта на предмет установления гарантийного случая и организации работ по устранению выявленных дефектов направляются по телефону +7 (978) 87*12*69.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При возникновении непредвиденных обстоятельств, в результате которых невозможно выполнить обязательства, вытекающие из настоящего Договора, стороны не несут ответственность за понесенные убытки другой стороны.

 8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

8.2. При наличии уважительных причин ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время до окончания работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив ПОДРЯДЧИКУ вознаграждение за выполненную часть работы.

8.3. Настоящий Договор прекращает свое действие: в части выполнения работ на Объекте – в момент подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии полной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ произведенных работ; в части гарантийных обязательств ПОДРЯДЧИКА – по истечении одного (1) года со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки.

 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. За нарушение принятых по Договору обязательств стороны несут имущественную (материальную) ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
9.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в суде города Евпатории по месту нахождения Объекта.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:                                                                               ЗАКАЗЧИК:

ПОДПИСИ СТОРОН:

                                                                                                                                                                  ____________/__________________/                _______________/____________________/

 

М.П.                                                                                                                                     М.П

 

«______»_________________________2014г.

Источник: https://www.evparemont.com.ua/o-nas/Dogovor/

Скачать типовой договор подряда на строительные работы.

Более всего мне понравились 3 варианта из множества которые смогскачать.

Вот если почитать, то   но вообще то вот на них ссылки вмоих файлах в пдф формате – можете Скачать.

Читать:

на ремонтно-отделочные работы №_________ г. Чернигов« ____»______ 2010 г. ________________________________________________, именуемый вдальнейшем «Заказчик» действующий от своего имени с одной стороны, и________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Ф.И.О. подрядчика,действующего на  основании Свидетельства с другой стороны, заключили настоящийдоговор о  1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательство выполнить работы по  ремонтно-отделочным работам по адресу:_______________________________________ _________________________________________________________________________ 1.2. Работы выполняются по перечню работ (Приложение№1),предварительно согласованным  с Заказчиком, который является неотъемлемой частью настоящегоДоговора.  2. Права и обязанности сторон  2.1.1. Выполнить работу надлежащего качества. Гарантийный срокэксплуатации 12 месяцев. 2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в Приложении №2настоящего договора. 2.1.3. Подрядчик обязуется в случае возникновенияобстоятельств, замедляющих ход  работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным,немедленно  поставить об этом в известность Заказчика . 2.1.4. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 3-хдней с момента наличия у  Подрядчика необходимых материалов для выполнения работ, иавансового платежа.  2.2. Подрядчик имеет право: 2.2.1. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком. 2.2.2. При нарушении со стороны Заказчика графика оплатыстроительно-отделочных  работ, приостановить производство работ до возобновленияфинансирования  согласно графику платежей (Приложение№2). Соответственно сроквыполнения работ  увеличивается пропорционально. 2.3.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика всоответствии с условиями настоящего  2.3.2. Обеспечить доступ подрядчика в помещение, указанное вп. 1.1. 2.3.3. Перечислить Подрядчику аванс, в согласованном Сторонамиразмере, указанному в  графике платежей (Приложение№2), являющимся неотъемлемойчастью настоящего  2.3.4. Принять выполненные работы не позднее трёх дней послеуведомления об их  выполнении Подрядчиком и оплатить указанные работы на условияхдоговора или  дать мотивированный отказ от их принятия; 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. Во любое время проверять ход и качество работ,выполняемых Подрядчиком, не  вмешиваясь в его деятельность. 2.4.2. Осуществлять контроль над ходом и качествомстроительных работ, соблюдением сроков  строительства, целевым использованием Подрядчиком выделенныхЗаказчиком средств. 3. Цена договора и порядок расчетов 3.1. Стоимость работ, перечень и количество которыхсогласованы Сторонами, составляет  _______________________________________________________________гривен 3.2. На дополнительные работы не указанные в перечнесоставляется дополнительное  3.3. Оплата Заказчиком Подрядчику цены договора (стоимостиработ) осуществляется по  фактически выполненным работам наличным платежом Подрядчику,согласно графику выполнения этапов работ (Приложение №2),подписанному Подрядчиком и Заказчиком. 3.4. Окончательный расчет производится не позднее 1-го дняпосле подписания актов  выполненных работ Заказчиком.                                                    4.Сроки выполнения работ 4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ втечении трёх дней с момента  получения авансового платежа в размере_______________________________гривен. 4.2. При необходимости изменения срока окончания или началаработ каждая из сторон обязана  сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 48 часов донаступления такой  4.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания идействует до полного  исполнения Заказчиком и Подрядчиком своих обязательств;                                                     5.Ответственность сторон 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностейпо настоящему договору  Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии сдействующим Законодательством Украины. 5.2. В случае нарушения срока оплаты Заказчиком онуплачивает  Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ за каждыйдень.  5.3. В случае нарушения одной из сторон своих обязательств,другая вправе расторгнуть  договор с оплатой фактически произведенных затрат. 5.4. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны отисполнения договора в целом, кроме случаев, предусмотренныхнастоящим Договором. 5.5. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные имЗаказчику в пределах стоимости  работ, в которых выявлены недостатки.                                                     6.Порядок разрешения споров 6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть приисполнении настоящего договора,  будут по возможности решатся, путем переговоров междуСторонами. 6.2. В случае невозможности разрешения споров путемпереговоров Стороны после  реализации предусмотренной законодательством процедурыдосудебного урегулирования  разногласий передают их на рассмотрение в суд по местуоказания услуг.                                                     7.Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность заполное или частичное неисполнение  любой из своих обязанностей, если их неисполнение будетявляться следствием  непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, война иливоенные действия,  террористические акты, землетрясения. Если перечисленные вышеили другие аналогичные  обстоятельства непосредственно повлияли на исполнениеобязательств по настоящему  Договору, то срок исполнения этих обязательств отодвигаетсясоразмерно времени действия  соответствующего обязательства. 7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполненияобязательств по настоящему  Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должнабез промедления, однако  не позднее трех календарных дней с момента их наступленияписьменно известить другую  Сторону о наступлении и характере обстоятельств и возможных ихпоследствиях, а также  о предполагаемых сроках прекращения. Сторона также безпромедления, однако не позднее  трех календарных дней должна известить другую Сторону вписьменном виде о  прекращении этих обстоятельств.  8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору будутявляться действительными,  если они совершены в письменной форме и подписаныуполномоченными лицами обеих  8.2. Все подписанные Сторонами приложения, дополнения иизменения к настоящему Договору  являются его неотъемлемой частью. 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русскомязыке. Все экземпляры  идентичны, и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой изСторон находится один  экземпляр настоящего Договора.                                                           9. Адреса и реквизиты сторон: Заказчик __________________________ Ф.И.О. Подрядчик__________________________ Если вам нужно сделать ремонт в Чернигове зайдите в нашкаталог мастеров что бывыбрать специалиста по ремонту

9

Вы уже оценили эту статью.

Популярные статьи

Источник: http://master.cn.ua/articles/view/776/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.